Kosten en betaalbaarheid

Bij de levering via een warmtenet heeft het warmtebedrijf een monopolie. Wie gaat ervoor zorgen dat ik straks niet veel te veel geld moet betalen?
Omdat je bij aansluiting op het warmtenet te maken hebt met één leverancier, biedt de overheid via de Warmtewet bescherming aan de consument. Deze Warmtewet zorgt ervoor dat de warmtelevering betrouwbaar is en dat ieder huishouden een eerlijke prijs betaalt.

Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maximumtarieven voor warmte vast waar energieleveranciers onder moeten blijven. De ACM noemt dit het ‘Niet Meer Dan Anders’ principe (NMDA). Dit betekent dat kosten voor warmte via een warmtenet, niet hoger mogen zijn dan de kosten die je zou hebben gehad voor gas als je nog een gasaansluiting had. Eneco toetst de tarieven elk jaar aan de maximum tarieven die de ACM vaststelt. Ook dit jaar zijn de tarieven lager dan deze wettelijk vastgestelde tarieven.

Ook de vernieuwde Warmtewet zal de consument blijven beschermen.

Om woonlastenneutraliteit mogelijk te maken biedt Eneco een korting op het vastrecht in de periode 2024-2027. Dit omdat het rijk de energiebelasting op gas zal verhogen. Zoals het er nu uitziet, zal vanaf 2028 de koppeling tussen gas en warmte worden losgelaten, De ACM blijft daarbij zorgen dat consumenten een redelijk prijs betalen voor warmte.

Kost het geld om een gasaansluiting te laten verwijderen?
Bij netbeheerder Stedin gelden deze tarieven:
- verwijderen van een enkelvoudige gasaansluiting voor laagbouw: 792,78 inclusief btw.
- verwijderen van een enkelvoudige gasaansluiting voor hoogbouw: 94,86 inclusief btw.

Als er in 1 keer drie of meer gasaansluitingen dichtbij elkaar verwijderd worden, zijn deze bedragen lager. Kijk voor actuele tarieven op https://www.stedin.net/aansluiting/verwijderen

Wat zijn de financiële voordelen als mijn gasaansluiting is verwijderd?
U hoeft dan geen vastrecht en gebruikskosten meer te betalen voor uw gasaansluiting.

In sommige gemeenten is er subsidie beschikbaar voor mensen die van het gas overstappen op een andere energiebron. Waarom niet in Schiedam?
In Schiedam beschikken we over een fonds dat leningen met een lage rente verstrekt. En als het nodig is ook maatwerk. Zodat de overstap naar een duurzame woning voor meer mensen bereikbaar is. Dit is toegankelijk voor een aantal aangewezen adressen en voor VvE’s bestaande uit meer dan 10 appartementen. Het is mogelijk dat dit fonds op termijn wordt uitgebreid. Wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met het Servicepunt Woningverbetering. U kunt bellen naar 010 2191700 of kijken op www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Wat zijn de kosten van het aardgasvrij maken per woning?
Het bedrag per woning hangt af van de manier waarop de woning aardgasvrij wordt gemaakt. Bij aansluiting op het warmtenet gaan we uit van ongeveer 15.000 euro per woning. Wordt gekozen voor 'alles elektrisch' dan gaat het bedrag richting de 50.000 euro.

Wat gaat een huurder nu per saldo betalen en wat gaat dit woonplus per saldo kosten per woning en wat zal dit de particuliere wooneigenaar gaan kosten?

Voor VvE’s komt er nog maatwerk advies over mogelijkheden voor woningverbetering en het aardgasvrij maken van hun woningen, en ook particuliere eigenaren kunnen advies aanvragen bij het Servicepunt Woningverbetering.

Het maatwerkadvies aan de VvE zal een menukaart laten zien met een viertal opties bestaande uit varianten met meer en minder isoleren en wel en niet aansluiten op het warmtenet. De uitkomsten worden vertaald naar een woonlast per maand specifiek voor de eigen VvE. Daarin worden ook subsidies betrokken en wordt gekeken naar het geraamde meerjaren onderhoud. Woonplus heeft voor haar huurcomplexen voor een maatregelenpakket gekozen. Het energieadvies gaat voor de VvE  in op de vraag of de maatregelen nodig zijn. Ieder woongebouw kent immers een andere staat van onderhoud.

WijKompleet, het consortium wat ook het energieadvies aan e VvE’s levert, levert het energieadvies in eerste instantie voor de gemengde VvE’s waar Woonplus ook bezit in heeft. De overige VvE’s en de rijwoningen volgen later.

Uitgaande van de referentiecomplexen, zal een galerijflat zo’n 15.000,- gaan kosten aan woningverbetering en aansluiting op het warmtenet, en een portiekflat of grondgebonden woning ongeveer 8500,-. Dit is gebaseerd op het verbeterpakket wat door Woonplus wordt gerealiseerd. Voor de VvE volgen de exacte opties uit de energiescan.

Voor de galerijflats is de overstap woonlastenneutraal dankzij een grotere besparing op de energielasten. Voor nieuwere appartementen en grondgebonden woningen valt het op dit moment minder positief uit, maar deze bewoners hebben alle ruimte om te kiezen voor een andere oplossing of pas later over te stappen op een moment dat hun beter uitkomt.

Voor de verbeteraanpak van de galerijflats rekent Woonplus een huurverhoging van €15 per maand. De besparingen zijn hoger. Dit komt door het verdwijnen van het vastrecht van gas voor de individuele woningaansluiting en het vervallen van de huur voor de boiler of geiser. Bij de platwoning en de rijwoning zal Woonplus de huur verlagen zodat ook daat de woonlasten gelijk blijven.

En hoe zit het met mensen die nu al een lening aan het afbetalen zijn voor het funderingsherstel? 
Funderingsherstel vindt op dit moment niet plaats in Groenoord. Mocht Groenoord inderdaad de eerste wijk zijn die van het gas afgaat, dan zijn rond 2040 de andere wijken aan de beurt. Dat betekent dat de laagrentende leningen van het funderingsherstel alweer 20 jaar zijn afgelost. Mogelijk is er dan weer ruimte over om dit in de energietransitie te stoppen. De gemeente werkt nog aan een woonlastenmodel voor woningeigenaren en VvE’s dat duidelijkheid moet geven over de betaalbaarheid. 

Ik ben eigenaar maar heb onvoldoende middelen voor investeringen voor het aardgasvrij maken. Hoe kan dit opgelost worden?
U kunt uw investering financieren met geleend geld of subsidies. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de bank of het Nationaal Energiebespaarfonds. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor de mogelijkheden die in Schiedam gelden.

Hoe zit het met de subsidies voor de particuliere woningbezitters?

Voor de gemengde VvE’s is de Kansen voor West subsidie van €2.000 per appartement beschikbaar. Verder heeft de rijksoverheid aangekondigd dat in 2021 de ‘Subsidieregeling aardgasvrije koopwoning’ er komt. En de huidige subsidies op isolatie blijven ook vanuit de Rijsoverheid beschikbaar.

Verder: Voor particuliere woningbezitters en VvE’s zijn er twee belangrijke subsidies, de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Woning (SEEH voor energiebesparende maatregelen) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE voor warmtepompen en zonneboilers). Over de voorwaarden vindt u meer op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh en www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde. Daarbij kunnen VvE’s en particuliere woningbezitters de BTW op zonnepanelen terugvragen.

Gaan mijn maandelijkse energielasten naar beneden?
Als u overstapt van gas naar de aansluiting op het warmtenet blijven de kosten in eerste instantie nagenoeg gelijk. Als u eigenaar bent en investeert in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonneboiler en zonnepanelen dan gaan de maandlasten voor energie naar beneden.

Kan ik als eigenaar samen optrekken met buren of buurtgenoten?
Dat kan en u kunt daardoor samen mogelijk korting bedingen bij aannemers.

Gaat met zonnepanelen de WOZ waarde omhoog?
De Regionale Belasting Groep zegt van niet. De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ-uitvoering, zegt dat de aanwezigheid van zonnepanelen niet automatisch betekent dat de WOZ-waarden extra zullen stijgen. Gemeenten kennen vaak geen afzonderlijke waarde toe aan de zonnepanelen, maar de hogere waarde zou moeten blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen met zonnepanelen. Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarmee de regering verzocht wordt een voorstel te ontwikkelen waarin staat dat zonnepanelen voortaan standaard buiten de OZB gehouden worden. Wanneer dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, is nog niet bekend. 

Geldt de participatie van 70% ook bij particuliere woningen en er wordt enkel kosten neutraal gepraat over huurwoningen, maar geldt dat voor particuliere woningen ook?

De instemming van 70% geldt alleen voor huurwoningen. Voor VvE’s gelden de regels die er normaal ook zijn als het gaat om instemmen met woningverbetering en onderhoud. Voor woningverbetering is in de VvE een kwalitatieve meerderheid nodig. Bij een gemengde VvE zullen ook de huurders moeten instemmen. Eigenaren van grondgebonden woningen besluiten gewoon individueel over hun woning.
Met andere woorden: Een VvE-besluit voor aansluiting moet met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid worden genomen. In de praktijk betekent dit dat op een Algemene Ledenvergadering 2/3e van het totaal aantal stemmen aanwezig moet zijn en dat 2/3e daarvan voor aansluiting moet stemmen.

Woonplus garandeert voor huurders in 100% Woonplus-complexen dat aansluiting woonlastenneutraal is bij een vooraf bepaald pakket van werkzaamheden. Uiteraard is woonlastenneutraal ook de inzet bij particuliere woningen, alleen staat daar het pakket van werkzaamheden niet vast. De VvE/eigenaar-bewoner heeft daarin meer keuzevrijheid dan huurders.

Als je besluit energiepartner te worden, moet je dan aansluiten op het warmtenet of is er keuzevrijheid?

Als VvE’s willen meedelen in de Kansen voor West-subsidie (2000,-/woning) dan is het van belang dat de VvE hier uiterlijk 31 maart 2021 een besluit voor neemt. De VvE wordt dan projectpartner, zodat de subsidie ook aan de VvE ten goede kan komen. De VvE kiest er met dat besluit voor om uiterlijk 1 april 2023 het gebouw aansluit-gereed gemaakt te hebben. De aanpassingen zijn dan uitgevoerd. En de VvE kiest daarmee ook voor een aansluiting op een warmtenet zodra dat mogelijk is. De energiescan met de uiteenzetting van de opties voor de VvE maakt een weloverwogen keuze mogelijk voor de bewoners. Het geeft uitleg wat de opties betekenen voor de woonlasten per maand.

1.     Niet lang geleden is er een gelijkwaardig project opgestart, in Nijmegen, maar dit is stopgezet, omdat het kostentechnisch voor particulieren niet haalbaar was? 

       De situatie in Nijmegen (en ook bij projecten in Purmerend of in Rotterdam) is niet zomaar vergelijkbaar met die van Groenoord. Er zijn verschillende businesscases en warmtebronnen en ook afspraken over woonlastenneutraliteit. Voor Groenoord geldt dat er een woonlastenneutrale businesscase ligt op wijkniveau, dus voor alle huurders van Woonplus en 91% van de woningeigenaren (galerijflats). Met een gemeentelijk Stimuleringsfonds kunnen eigenaren die willen meedoen dit goedkoop financieren. Daar bovenop komen de landelijke subsidies en eventueel de Kansen voor West voor mensen die in een gemengde VvE zitten met Woonplus en tijdig aangeven mee te willen doen.