Planning

Bekijk hier een infographic van de meest actuele planning. En klik hier om de infographic als tekst te lezen.

Wanneer gaan jullie met bewoners in gesprek?

Er zijn een drietal inloopbijeenkomsten gepland voor al uw vragen over Nieuwe Energie voor Groenoord

  • Donderdag 17 sept 16-18.00 uur Beethovenplein 161 (geweest)
  • Donderdag 24 sept 13-15.00 uur Beethovenplein 161
  • Donderdag 1 okt 19.21.00 El Furkan, Eduard van Beinumlaan 61
  • Half oktober is er een bewonersavond of een Stadserf Nieuwe Energie voor Groenoord. De exacte datum volgt. 
  • Half december is er een bewonersavond. Deze wordt gepland in overleg met de Participatietafel. 

Verkenningen en grondonderzoek
Als onderdeel van de verkenningen rondom een mogelijk warmtenet worden er ook onderzoeken gedaan in de wijk. Deze worden vermeld op de website van de gemeente Schiedam waar ook andere werkzaamheden terug te vinden zijn.

Daarnaast is het team voor vragen bereikbaar via het algemene mailadres nieuwe.energie@schiedam.nl.

Welke wijken gaan als eerste van het aardgas af?
Groenoord en Nieuwland zijn wijken die mogelijk als eerste aardgasvrij worden gemaakt in 2030. Omdat in de wijk Groenoord veel hoogbouw is met collectieve aansluitingen is het een logische stap om als eerste in deze wijk te beginnen. Ook voor de wijk Nieuwland zou een warmtenet een goede oplossing zijn. Deze wijk kent een andere samenstelling en indeling dan Groenoord; er zijn meer eengezinswoningen en er is minder hoogbouw. De aansluiting van een warmtenet is in deze wijk meer complex, daarom is ervoor gekozen eerst ervaring op te doen in Groenoord.

Ik woon niet in Groenoord of Nieuwland. Wanneer zijn de andere wijken in Schiedam aan de beurt?
In 2021 maakt de gemeente samen met de regio een warmtekaart (zie ook de veelgestelde vraag over de warmtetransitievisie op deze pagina). Het onderzoeken van de mogelijkheden om alle woningen in Schiedam in de periode tot 2050 aardgasvrij te maken, is onderdeel hiervan. Per wijk gaat de gemeente aangeven wat het meest reële alternatief voor aardgas is. Bij het opstellen van de warmtekaart worden inwoners en bedrijven betrokken. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar van te voren te horen dat hun wijk aardgasvrij wordt. De nieuwbouwwijk Park Harga wordt al aardgasvrij opgeleverd. Per 1 juli 2018 geeft de gemeente geen nieuwe vergunningen voor te bouwen woningen met aardgas.

Hoe denkt de gemeente dit te realiseren in oude woningen?
Welke woningen wanneer aardgasvrij kunnen worden gemaakt wordt nu onderzocht. In 2021 maakt de gemeente samen met de regio een warmtekaart. Het onderzoeken van de mogelijkheden om alle woningen in Schiedam in de periode tot 2050 aardgasvrij te maken, is onderdeel hiervan. Per wijk gaat de gemeente aangeven wat het meest reële alternatief voor aardgas is. Bij het opstellen van de warmtekaart worden inwoners en bedrijven betrokken. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar van te voren te horen dat hun wijk aardgasvrij wordt.

Wat is een warmtetransitievisie?
In de warmtetransitievisie beschrijft een gemeente wanneer wijken van het aardgas afgaan, en op welke manier.

Wanneer is de warmtetransitievisie voor Schiedam klaar?
Alle gemeenten moeten eind 2021 hun warmtetransitievisie af hebben. Schiedam streeft ernaar om dit al in 2020 af te hebben, want veel bewoners vinden het prettig om te weten waar ze aan toe zijn. 

Hoe pakt de gemeente Schiedam de warmtetransitievisie aan?
De gemeente volgt een bepaald stappenplan om te komen tot een warmtetransitievisie. Eerst gaan we in gesprek met betrokken partijen zoals Woonplus en Stedin. Daarna onderzoeken we wat er al gebeurt met de verduurzaming van de gebouwde omgeving en wat er nog te realiseren is. Daarna brengen we mogelijkheden en kansen in kaart. Met deze ingrediënten schrijven we een plan waarin staat hoe en wanneer we elke wijk aardgasvrij kunnen verwarmen. Dit plan leggen we voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee akkoord is, gaan we verder met de uitvoering van de plannen. Deze uitvoeringsplannen leggen we ook voor aan de gemeenteraad. Daarna kunnen we met de werkzaamheden starten. Wat die werkzaamheden precies inhouden, kunnen we later aangeven. 

Waar is de gemeente nu in het proces?
Op dit moment zitten we nog in de plan fase en vragen we zoveel mogelijk betrokkenen om mee te denken over de voorwaarden. We maken ook een kaart waarop te zien is wat de plannen per wijk kunnen zijn. 

Wanneer informeren jullie mij over mijn wijk?
Nadat het plan is vastgesteld en we richting uitvoeringsfase gaan, betrekken we bewoners daarbij. We nodigen ze uit voor informatiebijeenkomsten, bespreken de wensen van bewoners over het openbaar gebied en informeren ze over de aard en planning van de werkzaamheden.

Wat gaat dit me kosten?
Dat is nog onbekend, maar het doel is de plannen uit te voeren tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Wat moet ik doen?
Tot de uitvoeringsfase hoeft u niks te doen. Wij informeren u op tijd over de plannen in uw wijk. Heeft u vragen over alternatieve vormen voor het verwarmen van huizen? Neem dan contact op met het Servicepunt Woningverbetering. Als huurder kunt u meer informatie vragen aan uw verhuurder. Als VvE-lid kunt u uw vragen voorleggen aan (het bestuur van) de VvE.

Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet is een wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?
De planning is dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 inwerking treedt.

Hoe pakt de gemeente Schiedam de invulling van de Omgevingswet aan?
De gemeente Schiedam geeft op verschillende manieren invulling aan de implementatie van de Omgevingswet. We werken aan een omgevingsvisie, het omgevingsplan, het proces van vergunningverlening/dienstverlening en aan de voorbereiding op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zijn lokale systemen van overheden zoals bijvoorbeeld het Omgevingsloket.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt de landelijke voorziening. Overheden sluiten hun lokale systemen daar op aan. Zo kunnen ze gegevens als omgevingswetbesluiten, toepasbare regels en vergunningaanvragen uitwisselen met het Omgevingsloket.

Wat is een omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel. Het doel is tweeledig:

  1. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  2. De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Wat is een omgevingsplan?
In het omgevingsplan beschrijven we de lokale afwegingsruimte van de gemeente, die wordt namelijk groter met de Omgevingswet. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. 

Op welke manier zet de gemeente participatie in voor de Omgevingswet?
Voor zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan is de gemeente verplicht om met de samenleving in gesprek te gaan. De gemeente Schiedam heeft hiervoor de campagne ‘Schiedam groeit. Groei jij mee?’ opgezet met o.a. een eigen website voor dit participatietraject.

Wanneer is de omgevingsvisie voor Schiedam klaar?
De gemeente Schiedam streeft ernaar om de omgevingsvisie in 2022 vast te laten stellen door de raad.

In welke fase van de omgevingsvisie zit Schiedam nu?
De eerste fase van de omgevingsvisie is afgerond inclusief een eerste ronde waarbij veel input is opgehaald uit de stad. Er ligt nu een voorstel bij het college over de invulling van het vervolg.

Hoe kan er van een VvE verwacht worden in het voorjaar al een keuze te maken terwijl er op individueel niveau nog geen advies of offerte is? Bovendien lopen we vast met de planning van vergaderingen vanwege corona.

De keuze om al dan niet projectpartner van Nieuwe Energie van Groenoord te worden geldt alleen voor gemengde complexen met Woonplus-bezit. Om het gebouw voor 1 april 2023 aansluitgereed te hebben, moet hierover inderdaad in het voorjaar van 2021 een besluit worden genomen, zodat voldoende tijd resteert voor voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit WijKompleet gaan we ervoor zorgen dat een VvE straks een geïnformeerd besluit kan nemen, dat wil zeggen op basis van inzicht in de financiële consequenties.

Ondanks corona hebben de meeste Algemene Ledenvergaderingen van de gemengde complexen de afgelopen maanden fysiek plaatsgevonden. Maar we realiseren ons dat ALV’s voor hele grote VvE’s zowel fysiek als digitaal moeilijk te houden zijn. Toch is digitaal dan niet onmogelijk weten we uit ervaring. Er mag er tegenwoordig ook digitaal gestemd worden zonder dat de rechtsgeldigheid van besluiten in gevaar komt.